Stowarzyszenia branżowe dla twórców biżuterii

Jeśli zastanawiasz się, jak spożytkować wiedzę i umiejętności z zakresu złotnictwa zdobyte na kursie w Wytwórni Antidotum, mogą zainteresować Cię korzyści płynące z członkostwa w branżowych stowarzyszeniach. Poza możliwością uczestniczenia w wystawach, konkursach i plenerach, organizowanych dla członków, organizacje te dają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu artystycznym, a w przyszłości mogą także umożliwić zdobycie statusu „zawodowego artysty”.

Ustawa o statusie zawodowego artysty jest obecnie na etapie konsultacji. Ewentualne uzyskanie takiego statusu może wiązać się ze specjalnym opodatkowaniem, korzystniejszym dla twórców nie posiadających działalności gospodarczej, a także z możliwością uzyskania dofinansowania. Projekt tej ustawy przeczytasz tu.

Jakie organizacje przyjmują w poczet artystów złotników?

STFZ (Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych)

Największy i zajważniejszy związek zrzeszający twórców biżuterii. Korzyści wynikające z przystąpienia do Stowarzyszenia. STFZ od lat współorganizuje czołowe wystawy złotnictwa w Polsce – legnickie Przeglądy Form Złotniczych i warszawske “PREZENTACJE”. Członkowie STFZ moją możliwość wystawiania swoich prac w galeriach prywatnych wyróżnionymi tytułem Galerii Rekomendowanych, w tym w Muzeum Biżuterii Współczesnej. STFZ aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu złotniczym, współpracując z zagranicznymi stowarzyszeniami złotniczymi, sieciami kontaktowymi i będąc obecnym w portalu www.klimt02.net. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje także na zasadach partnerskich z niemieckim Gesselschaft fur Goldschmiedekunst oraz angielskim Association for Contemporary Jewellery. Środkiem informacyjnym Stowarzyszenia jest ukazujący się 5 – 7 razy rocznie biuletyn “INFO” oraz portal www.stfz.art.pl.
Aby stać się członkiem STFZ należy:

  • Zapoznać się ze statutem STFZ
  • Przesłać na adres przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej: podanie o przyjęcie w poczet członków, życiorys artystyczny wraz z dokumentacją twórczą (świadectwa, dyplomu, nagrody, publikacje, wystawy, zdjęcia prac itp, wszystko, co jest istotne dla udokumentowania działalności twórczej), wypełnioną ankietę „Złotnicy czynni w Polsce po 1945 r.”), zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Na spotkanie kwalifikacyjne należy przynieść: projekty prac zrealizowanych i niezrealizowanych (minimum 5 projektów), oraz minimum 5 wyrobów. Ocenie podlega zarówno wartość artystyczna jak i wykonanie techniczne.

Procedura przyjmowania:

Komisja Kwalifikacyjna składająca się z członków Rady Programowej STFZ, na posiedzeniu niejawnym, po zapoznaniu się z pracami i dokumentacją Kandydata, wydaje opinię do Zarządu STFZ o przyjęciu, lub nieprzyjęciu Kandydata. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Kandydaci zostają powiadomieniu na co najmniej 14 dni przed jej obradami. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd STFZ, w oparciu o opinię Komisji Kwalifikacyjnej. Kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem STFZ po uiszczeniu wpisowego. Członek STFZ ma prawo używać tytułu „artysty plastyka”

Prace oraz oryginały dokumentów są zwracane Kandydatom. Ankieta „Złotnicy w Polsce po 1945 r.” oraz kopie dokumetów zostają w STFZ i są przekazywane do Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym.

Aktualne zasady przyjmowania Kandydatów znajdziesz tu.

 

ZPAP (Związek Polskich Artystów Plastyków)

Członkowstwo w ZPAP otwiera możliwość uczestniczenia w wystawach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Związek, a także do organizowania wydarzeń artystycznych w Galeriach będących w dyspozycji Związku. Legitymacja ZPAP uprawnia do zniżkowego lub darmowego wejścia do części galerii i Muzeów, a także biletów branżowych na spektakle teatralne.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZPAP na podstawie udokumentowanej działalności twórczej, powinna złożyć w biurze Zarządu Okręgu następujące dokumenty:

  • 1 egzemplarz wypełnionego kwestionariusza osobowego
  • 2 podpisane fotografie formatu paszportowego
  • Życiotys twórczy i zawodowy
  • Dokumentację działalności twórczej i przygotowania zawodowego w postaci zdjęć, katalogów, recenzji, itp.
  • Podpisane referencje dwóch osób, wtytsów plastyków, członków związku twórczego z podaniem numeru legitymacji
  • Kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego, dyplomu szkoły wyższej, lub inne (wymagane jest conajmniej wykształcenie średnie)

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną i przyjęciu do Związku, Kandydat wnosi opłatę wstępną. Corocznie przyjmowana jest także opłata członkowska.

Aktualne zasady przyjęć do ZPAP znajdziesz tu.