Regulamin sklepu

I. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep internetowy, działający pod adresem wytwornia.antidotum.pl/sklep/, prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów prezentowanych w katalogu produktów.
2. Zamówienia na te towary przyjmowane są poprzez Sklep, faktury/paragony wystawiane są przez właściciela Sklepu, firmę ANTIDOTUM Alina Tyro-Niezgoda. Sklep zobowiązuje się do dostarczania towarów wolnych od wad, oraz odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem
3. Osoba składająca zamówienie w sklepie to Zamawiający.
4. Za wybrany towar Zamawiający możne zapłacić w następujący sposób:
– kartą kredytową lub e-przelewem (płatności on-line)
– korzystając z systemu płatności internetowych Pay Pal
– przelewem lub przekazem pocztowym na konto podane w zakładce “kontakt”
– gotówką przy odbiorze osobistym w naszej pracowni na ul. Willowej w Warszawie (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem sklepu)
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Zamówienia pochodzące spoza Polski mogą być opłacone wyłącznie przy pomocy systemu płatności internetowych lub przelewem bankowym.
Na dokumencie wpłaty niezbędne jest umieszczenie numeru zlecenia. Przesłanie faxem lub drogą mailową potwierdzenia przelewu lub innego dokumentu potwierdzającego wpłatę przyspieszy proces realizacji zlecenia.
5. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia drogą elektroniczną (e-mail wysyłany przez Sklep). Rozpoczęcie realizacji zlecenia możliwe jest dopiero po wpłynięciu należnej kwoty za zamówiony towar od Zamawiającego. Nie wysyłamy towarów za zaliczeniem pocztowym.
6. Ewentualne korekty zamówienia lub jego anulowanie przez Zamawiającego mogą być dokonywane nie później niż dwa dni robocze po złożeniu zamówienia. Anulowanie lub zmiany mogą być dokonywane przy pomocy poczty elektronicznej. Niezbędne w tym celu jest podanie numeru zamówienia.
7. Wszystkie ceny w sklepie podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają stosowny podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Zamawiającego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia. Sklep nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów od niego niezależnych, np. podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Zamawiającego w Sklepie.
8. W przypadku zamówień z zagranicy ceny nie są pomniejszane o podatek VAT. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych towarów, z tym, że zamówienia złożone przed zmianą będą rozliczane wg zasad obowiązujących w chwili składania zamówienia.
9. Niektóre z oferowanych towarów i usług wymagają dłuższego czasu realizacji zamówienia (towary na zamówienie) lub dotyczą ich inne szczególne uwarunkowania, w takim wypadku informacja na ten temat znajduje się w katalogu produktów.
10. Zlecenia nietypowe, w tym m.in. przesyłki zagraniczne wymagają realizacji na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.
11. Realizacja zleceń obejmujących towary opatrzone adnotacja “produkt na zamówienie” wymaga uzgodnienia i będzie dokonywana w ramach możliwości technicznych i materiałowych. Zgodnie z powyższym należność za tego typu produkty powinna być wpłacona dopiero po dokonaniu stosownych ustaleń.
12. Należności wpłacone za zlecenia, które nie mogą być zrealizowane, będą zwracane przelewem bankowym na wskazany numer konta w pełnej wysokości.
13. W przypadku ograniczonej ilości towaru, o realizacji zamówienia decyduje kolejność wpłynięcia zamówień.
14. Zamówienia nieopłacone będą anulowane po upływie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

II. WARUNKI DOSTAWY, TRUDNOŚCI W DORĘCZENIU
1. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
2. Okres realizacji zamówienia i dokonania przesyłki to 5 dni roboczych (za wyjątkiem towarów, które wymagają dłuższego czasu realizacji (towary na zamówienie).
3. Przesyłki dostarczane są wg wyboru Zamawiającego:
– przez Pocztę Polską lub
– przez firmę kurierską.
4. Koszty specjalnego opakowania (prezenty) oraz dostawy pokrywa Zamawiający. Żądanie specjalnego opakowania należy zgłosić w chwili składania zamówienia w pozycji pt. “uwagi” oraz wybrać stosowną pozycję z oferty sklepu. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany cen dostawy bez uprzedzenia, z tym, że zamówienia złożone przed zmianą będą rozliczane wg zasad obowiązujących w chwili składania zamówienia.
5. W razie nieodebrania przesyłki nastąpi zwrot towaru do sklepu, a jego ponowne wysłanie będzie wymagało wniesienia powtórnej opłaty za dostawę. Zwrócony towar będzie oczekiwał na reakcję Zamawiającego przez 10 dni roboczych, licząc od dnia zwrotu przesyłki, po tym czasie należność zostanie zwrócona Zamawiającemu, a towar ponownie wprowadzony do sklepu.
6. Zamówienia realizowane są w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 20:00. Nie realizujemy zamówień w niedziele i w czasie polskich świąt państwowych. Wysyłka zamówień odbywa się 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (jak na przykład podania błędnych danych adresata) lub po stronie przewoźnika. W razie opóźnień w realizacji zamówienia Sklep będzie dokładał wszelkich starań, aby informować Zamawiającego o aktualnym statusie jego zamówienia.
8. Paczka przesyłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności i opłaty zależne od ustawodawstwa kraju odbiorcy, a związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii kupującego. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat opłat granicznych podatków i cła, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju docelowym.
9. Zamawiający odbierając dostarczoną przesyłkę zobowiązany jest zbadać jej stan. W przypadku uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie Sklepu.

III. REKLAMACJE
1. Sklep jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w  Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiającemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
4. Składający reklamację Zamawiający podaje swoje dane kontaktowe, dokładne opisuje przyczyny reklamacji i żądania wobec Sklepu, a także dołącza dokument sprzedaży (bądź jego kopię). Reklamacje złożone przez  osoby trzecie, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający, który realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sklepu.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Zamawiający może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (w takich okolicznościach Zamawiający obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta) lub korzystając z uprawnień przysługujących Zamawiającemu wobec Sklepu w związku z niezgodnością Towaru z umową. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku, gdyby nie było to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), zaoferujemy nabywcy do wyboru inne, dostępne w sklepie towary lub zwrócimy pieniądze.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy Zamawiający może posłużyć się wzorem oświadczenia: formularz_zwrotu_towaru.docx
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu:
1) jeśli przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji/projektu Zamawiającego lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
2) jeśli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może być zwrócony ze względów higienicznych, ochrony zdrowia lub tp., jeżeli opakowanie to zostało naruszone po dostarczeniu;
3) jeśli przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
4) jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
5) jeżeli przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. 5. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego, jeśli użytkował towar ponad poziom niezbędny do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Zamawiającego nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został zastosowany przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba, że zapadną co do tego inne ustalenia pomiędzy Sklepem a Zamawiającym. Sklep może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
10. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszt ten nie podlega zwrotowi.
11. Osoby trzecie, nieposiadające statusu Zamawiającego nie mają uprawnień do 14-dniowego odstąpienia od umowy. W tym względzie uprawnienia takich osób regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

V. KONTAKT
1. Z Serwisem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej
(antidotum@antidotum.pl). Telefon (22) 6465872 czynny jest tylko w godzinach zajęć prowadzonych w pracowni, sugerujemy więc kontakt mailowy.
2. Oficjalną korespondencję prosimy kierować na adres:
ANTIDOTUM
02-937 Warszawa
Ul. Orężna 39
3. Właścicielem sklepu jest firma ANTIDOTUM Alina Tyro-Niezgoda z siedzibą w Warszawie przy ul. Orężnej 39, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Warszawa-Centrum Dzielnica Mokotów pod nr 357227, będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP 525-153-30-21.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W  razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia konsumentom, pierwszeństwo mają te przepisy.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawieranej umowy następuje poprzez udostępnienie regulaminu na stronie http://www.antidotum.scx.pl/regulamin, przesłanie  wiadomości e-mail, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu wystawionego przez Sklep.