REGULAMIN KURSÓW WYKONYWANIA BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ W WYTWÓRNI ANTIDOTUM
z dnia 28.07.2008, ze zmianami z dnia 03.05.2010.

(pobierz regulamin w formacie pdf)

I. Przepisy BHP obowiązujące w Pracowni

Wszyscy uczestnicy zajęć mają bezwzględny obowiązek stosowania się do następujących zasad w posługiwaniu się narzędziami, maszynami, surowcami i odczynnikami chemicznymi:

1.    Stanowisko pracy – stół jubilerski

 • na stole podczas pracy mogą leżeć wyłącznie narzędzia potrzebne do wykonywania aktualnej czynności
 • przed zakończeniem zajęć wszystkie narzędzia muszą być sprzątnięte ze stołu i umieszczone w miejscach, z których zostały pobrane, opiłki srebrne usunięte z fela, surowce i wyroby oddane nauczycielowi

2.    Odzież ochronna

 • Zalecane jest posiadanie fartucha ochronnego lub innej odzieży przeznaczonej tylko do pracy w Pracowni. Pracownia nie dostarcza odzieży ochronnej.
 • Należy nie dopuszczać, aby części odzieży, włosy, paznokcie mogły zagrażać bezpieczeństwu – włosy należy związać, luźne części garderoby zabezpieczyć pod fartuchem itp.

3.    Szafa z surowcami

Zabronione jest wyjmowanie i wkładanie surowców i przedmiotów do szafy bez obecności nauczyciela.

4.    Narzędzia

 • narzędziami należy posługiwać się ostrożnie oraz tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom zajęć
 • wszystkie narzędzia w czasie ich nieużywania mają swoje stałe miejsce w szafkach

5.    Butla gazowa z palnikiem

 • butlę odkręcamy przed rozpoczęciem lutowania i zakręcamy po zakończonej czynności
 • palnik odkręcamy i zapalamy wyłącznie do czynności lutowania
 • niedopuszczalne jest manipulowanie przy butli i palniku, wymiana dysz – bez udziału nauczyciela
 • podczas pracy palnikiem należy zachować szczególną ostrożność
 • nie wolno przeszkadzać innym w lutowaniu
 • w przypadku zagrożenia lub niejasności należy natychmiast zakręcić palnik oraz butlę i zawiadomić nauczyciela

6.   Kwas – maszynka elektryczna

 • maszynkę elektryczną włączamy na pozycję 1 na początku zajęć
 • maszynkę elektryczną wyłączamy na pozycję 0 przed zakończeniem zajęć
 • do naczynia z kwasem wkładamy i wyjmujemy wyroby tylko za pomocą korcęg specjalnie do tego przeznaczonych
 • wyroby wkładamy i wyjmujemy bardzo ostrożnie; każde zachlapanie należy natychmiast dobrze spłukać pod bieżącą wodą
 • nie wolno samowolnie dolewać wody do naczynia
 • naczynie z kwasem musi być przykryte
 • w naczyniu nie mogą być umieszczane przedmioty ze stopów żelaza

7.    Polerki elektryczne

 • praca na polerce dopuszczalna jest wyłącznie w obecności nauczyciela
 • niedopuszczalne jest samowolne wymienianie tarcz
 • wtyczkę od polerki wyjmujemy z gniazdka przed zakończeniem zajęć
 • przy polerce podczas pracy może przebywać tylko jedna osoba; inni uczestnicy nie mogą jej przeszkadzać
 • osoba polerująca musi zachować szczególną ostrożność

8.   Nożyce – gilotyna, walcarka, prasa

 • osoba obsługująca musi zachować szczególną ostrożność
 • przy urządzeniu może pracować tylko jedna osoba; inne osoby nie mogą jej przeszkadzać
 • po każdorazowym zakończeniu pracy urządzenie musi być pozostawione w pozycji „zamkniętej”.

Nie przewiduje się używania w/wym. narzędzi w czasie warsztatów hobbystycznych. W razie takiej potrzeby zabronione jest użycie tych narzędzi bez wiedzy i nadzoru nauczyciela.

 • Wszyscy uczestnicy zajęć mają bezwzględny obowiazek stosowania się do poleceń nauczyciela dotyczących zajęć.
 • Wszyscy uczestnicy dbają o zachowanie należytego porządku i czystości w Pracowni.
 • Obowiązkiem każdego uczestnika jest wstrzymanie pracy i powiadomienie nauczyciela w przypadku każdej wątpliwości podczas używania narzędzi, maszyn, surowców i odczynników.
 • W Pracowni wykonuje się prace na podstawie projektów zatwierdzonych przez nauczyciela z surowców będących w dyspozycji Pracowni (p. pkt. IV)
 • Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest we własnym zakresie do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Odpowiedzialność Pracowni (Antidotum) za ewentualne szkody ograniczona jest wyłącznie do odpowiedzialności z winy umyślnej.
 • Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości i zobowiązują się do stosowania powyższych zasad.

II. Normy Grupy – zasady wzajemnej współpracy

 1. Na zajęcia przychodzimy punktualnie
 2. Wszyscy uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach
 3. Każdy ma prawo do krótkiej, zwięzłej, wyczerpującej wypowiedzi na temat zajęć
 4. Wszyscy słuchamy osoby mówiącej
 5. Jesteśmy wobec siebie życzliwi i tolerancyjni
 6. Każdy reguluje sobie krótkie przerwy bez zakłócania pracy innym
 7. Podczas zajęć zajmujemy się sprawami będącymi w ich zakresie
 8. Wyjaśnienia przekazywane uczestnikowi są przedmiotem zainteresowania osób pozostałych
 9. Wszyscy uczestnicy czują się bezpiecznie
 10. Jesteśmy, w ramach posiadanej już wiedzy, sobie nawzajem pomocni
 11. Każdy uczestnik ma świadomość, że jego problemy nauczania są ważne

 

III. Zdrowie

W Pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz używania alkoholu, narkotyków oraz przychodzenia na zajęcia po ich spożyciu. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.

 

IV. Gospodarka surowcami i wyrobami

 1. Uczestnicy kursu zobowiązują się do ewidencjonowania surowców i wyrobów zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
 2. Każdy uczestnik przekazane mu surowce oraz wykonane przedmioty przechowuje w oddzielnym, imiennym pojemniku.
 3. Surowce i wykonane z nich wyroby są własnością Wytwórni Antidotum i Pracownia może nimi swobodnie dysponować, w szczególności Pracownia jest uprawniona do zniszczenia lub sprzedaży wyrobów nie wykupionych przez uczestnika. Wyjątkiem są prace wykonane w czasie warsztatów hobbystycznych oraz na kursach Art Clay z materiału zakupionego przed rozpoczęciem kursu.
 4. Każdy uczestnik ma prawo do wykupienia wykonanych przez siebie wyrobów w terminie uzgodnionym z nauczycielem, po cenie zakupu surowca (poza Art Clay – p. pkt.3). Po wykupieniu wyrobu Uczestnikowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do wyrobu.
 5. Wyroby Uczestnika mogą być przez okres 2 lat od daty zakończenia kursu wykorzystywane przez Wytwórnię Antidotum na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności prezentowane na wystawach i pokazach, a wyroby wykupione mogą być sprzedawane na rachunek Uczestnika po cenach uzgodnionych z Uczestnikiem i Wytwórnią Antidotum. Z tego względu prace te powinny pozostać do dyspozycji Antidotum przez przynajmniej rok od zakończenia kursu
 6. Wytwórnia Antidotum ma prawo do umieszczania zdjęć Uczestnika i wyrobów Uczestnika we wszelkich materiałach reklamowych oraz prasie, telewizji i internecie bez ograniczeń czasowych.
 7. W związku z powyższym Uczestnik udziela „Wytwórni Antidotum” sublicencji na korzystanie z wyrobów wykonanych w Pracowni, które zostały przez niego wykupione, na wszystkich polach eksploatacji. Sublicencja ta ma charakter wyłączny i zostaje udzielona w zakresie opisanym powyżej, pod tytułem darmym.
 8. Wytwórnia Antidotum nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia wyrobów w okresie trwania licencji.
 9. W Pracowni mogą być naprawiane, zmieniane wyroby będące własnością uczestników, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem
 10. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac z własnych surowców, przy czym muszą one być wyraźnie oznaczone, opisane i wciągnięte do ewidencji. Antidotum nie odpowiada za zniszczone lub zagubione materiały, surowce i przedmioty będące własnością uczestnika kursu.
 11. Uczestnicy kursu nie mają prawa wynosić poza teren Pracowni żadnych surowców, wyrobów, materiałów, narzędzi i pomocy naukowych itp, będących własnością Pracowni.
 12. Niektóre z kursów wymagają wykupienia materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolenia (Art Clay).

 

V. System szkolenia (kurs złotniczy)

Dla osób początkujących niezbędne jest rozpoczęcie nauki na poziomie 1 kursu złotniczego.

Kurs złotniczy obejmuje 6 poziomów szkolenia, z których każdy zapewnia wyższy zakres szkolenia niż poprzedni. Na kolejny poziom szkolenia można zapisać się od razu, lub też (w miarę wolnych miejsc) – w trakcie nauki. Można również do dalszego ciągu szkolenia przystąpić w późniejszym czasie.

Warunkiem udziału w kursie na poziomie 3 jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu organizowanego po zakończeniu nauki na poziomie 2, podobnie warunkiem udziału w kursie na poziomie 5 jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu organizowanego po zakończeniu nauki na poziomie 4. Po ukończeniu nauki na semestrze 6 uczestnicy winni przystąpić do egzaminu końcowego. Od jego wyniku uzależnione jest otrzymanie świadectwa ukończenia kursu (na druku MEN – p. punkt VIII).

Osoby posiadające już pewne umiejętności mogą przystąpić do kursu na wyższych poziomach (poziom 2 i wyżej) na podstawie świadectwa ukończenia szkolenia niższego poziomu w Wytwórni Antidotum, lub na podstawie sprawdzianu określającego ich poziom zaawansowania. Sprawdzian (test praktyczny) odbywa się przed rozpoczęciem szkolenia, od jego wyniku zależy przyjęcie na wybrany poziom. Termin sprawdzianu należy uzgodnić z organizatorem.

Ukończenie w Wytwórni Antidotum kursu „light” w latach 2006/2007 i 2007/2008 jest równoznaczne z osiągnięciem wiedzy na poziomie 2.

 

VI. Frekwencja i przebieg kursu

Zajęcia odbywają się zgodnie z Harmonogramem poszczególnych kursów o ile nie zostaną dla poszczególnych kursów ustalone inne rozwiązania terminowe, o czym Wytwórnia Antidotum poinformuje zainteresowanych uczestników.

Lista obecności sprawdzana jest na każdych zajęciach. Uczestnik, który nie może uczestniczyć w zajęciach powinien niezwłocznie (ale nie później niż w dniu, w którym odbywają się zajęcia) powiadomić o tym nauczyciela.

Opuszczone zajęcia można odrabiać, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem, bezpłatnie na zajęciach równoległej grupy (jeśli taka istnieje) lub w ramach płatnych zajęć indywidualnych – w miarę możliwości czasowych i lokalowych nauczyciela i pracowni, w czasie trwania danego kursu. Antidotum nie daje jednak gwarancji odrobienia wszystkich godzin.

Wnioski o zmianę grupy lub zmianę terminów zajęć każdorazowo muszą być uzgodnione z Antidotum i będą rozpatrywane w miarę możliwości. Ewentualne zmiany terminów zajęć całej grupy będą uzgadniane ze wszystkimi uczestnikami grupy i stają się obowiązujące z chwilą wywieszenia informacji na ten temat na tablicy ogłoszeń i/lub poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych.

Wytwórnia Antidotum zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w trakcie trwania roku szkolnego, o ile ilość aktywnych uczestników grupy będzie mniejsza niż 4 osoby. Z tego tytułu uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów za zajęcia, które już się odbyły, ani inna forma rekompensaty. W miarę możliwości będą im składane propozycje kontynuowania szkolenia w ramach innych grup równoległych. Tylko w razie braku możliwości przedstawienia takiej propozycji, uczestnikom będzie zwracana ta część opłaty, która obejmuje utracone w wyniku rozwiązania grupy zajęcia.

Zajęcia dodatkowe (wykłady) odbywają się poza godzinami zajęć. Terminy zajęć dodatkowych będą podawane do wiadomości uczestników kursu ze stosownym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i/lub przesłanie informacji drogą mailową. Obecność na zajęciach dodatkowych nie jest obowiązkowa.

W czasie trwania kursu mogą być przeprowadzane testy i sprawdziany z nabytej wiedzy. W razie niezaliczenia w/wym. testu lub sprawdzianu, będzie można w uzgodnieniu z nauczycielem przystąpić do powtórnego zaliczenia.

Uczestnicy mogą mieć także za zadanie przygotować prace semestralne, które prezentować będą w obecności pozostałych uczestników w ramach zajęć dodatkowych.

W czasie targów i innych imprez wystawienniczych, zajęcia mogą ulec zawieszeniu. Uczestnicy będą zaproszeni do udziału w w/wym. targach i imprezach, gdzie będą mogli zaznajomić się z dziełami innych projektantów i nawiązać kontakty branżowe. Dojazd i uczestnictwo w targach nie jest obowiązkowe. Odbywa się na koszt własny uczestnika.

W czasie trwania kursu mogą być przeprowadzane konkursy wewnętrzne, regulamin takiego konkursu będzie przekazywany do wiadomości uczestników ze stosownym wyprzedzeniem. Udział w konkursie nie jest obowiązkowy.

Udział w konkursach branżowych odbywa się na koszt uczestników i wymaga uprzedniego wykupienia przez uczestnika prezentowanych na konkursie prac. Uczestnicy będą wysyłać swoje prace na konkurs we własnym zakresie lub będą obciążani kosztami wysyłki prac i stosownych dokumentów na konkurs. Udział w takich konkursach nie jest obowiązkowy.

 

VII. Opłaty

 1. Wysokość opłat określa dokument „Warunki Finansowe”, dotyczący każdego z kursów. Szczegółowe warunki – kwoty i terminy płatności określa umowa, podpisywana w chwili rozpoczęcia szkolenia.
 2. Płatność jest uiszczana przez Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia, w całości z góry lub rozkładana na raty. Nie uiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z kursu, chyba że Antidotum wyrazi zgodę na odroczenie płatności. Należność powinna być wpłacana gotówką lub przelewem na wskazane konto. Uczestnik kursu otrzymuje potwierdzenie wpłaty należności lub fakturę VAT.
 3. W przypadku rozłożenia płatności za kurs na raty, Wytwórnia Antidotum dolicza 10% wartości ceny kursu.
 4. W przypadku rozłożenia płatności na raty Uczestnik nie jest zobowiązany do dopłat za całość kursu w razie odstąpienia od umowy w ciągu pierwszego miesiąca trwania kursu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie przekraczającym jeden miesiąc, Uczestnik zobowiązuje się zapłacić całość ceny kursu, pomniejszoną o dokonane wpłaty, w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.
 5. Za rezygnację poczytuje się nieusprawiedliwioną nieobecność na 4 kolejnych zajęciach. Po tym terminie Wytwórnia Antidotum ma prawo przyjąć nowego ucznia na miejsce rezygnującego uczestnika. Osobom rezygnującym z kursu nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat.
 6. Osoby, które nie dokonają opłat w sposób wyżej określony nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. Ich uczestnictwo w zajęciach (lub jego wznowienie) będzie możliwe jeśli organizator wyrazi na to zgodę, po uzupełnieniu brakujących wpłat, przy czym nie ma w takim wypadku gwarancji odrobienia utraconych godzin.
 7. Wolne lub zwolnione miejsca na kursie mogą być obsadzane również po rozpoczęciu kursu. W dokumencie „Warunki Finansowe” zawarte są informacje na temat płatności dla osób przystępujących do kursu po terminie jego rozpoczęcia.
 8. Uczestnik kursu, rozpoczynający naukę z opóźnieniem zobowiązany jest do uzupełnienia materiału na wyrównawczych zajęciach indywidualnych, których ilość i termin ustala z nauczycielem. Opłata za godziny wyrównawcze powinna być wpłacana niezależnie od opłaty za kurs, nie później niż w dniu odbywania tych zajęć, wg. stawki godzinowej obowiązującej dla uczestników zajęć indywidualnych. Ilość niezbędnych godzin zajęć wyrównawczych obliczana jest indywidualnie, ale na ogół wynosi 1/3 czasu zajęć utraconych (szkolenie indywidualne jest bardziej efektywne).

 

VIII. Świadectwa

Świadectwo ukończenia kursu otrzyma osoba, która będzie obecna na co najmniej 90% czasu zajęć danego kursu i zaliczy wszystkie ewentualne testy, sprawdziany lub egzaminy.

Osoba, która wykaże się mniejszą obecnością na Kursie może otrzymać świadectwo po wykupieniu brakujących godzin i odbyciu tych lekcji z nauczycielem w trybie indywidualnym, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Uczestnicy kursów z podziałem na poziomy otrzymują świadectwo ukończenia każdego poziomu szkolenia, po spełnieniu warunków j.w.

Uczestnicy kursów dodatkowych otrzymują świadectwo jego ukończenia na życzenie, po spełnieniu warunków j.w.

Uczestnicy kursu złotniczego, po spełnieniu warunków j.w. otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

IX. Skreślenie z listy uczestników

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników kursu osób, które:

 • w sposób rażący naruszają przepisy Regulaminu, a w szczególności przepisy BHP oraz zasady współpracy w grupie
 • zrezygnowały w uczestnictwie w zajęciach lub wykazują frekwencję niższą niż 50% i opuszczają zajęcia bez powiadomienia
 • zalegają z opłatami

Osobom skreślonym z listy uczestników kursu nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat i nie zwalnia ich to z obowiązku wynikającego z rozdziału VII regulaminu .

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy kontynuacji nauki w kolejnym okresie, bez podania przyczyn.

 

X. Zgoda na przetwarzanie danych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przeprowadzenia kursu (Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 833).