Polskie Towarzystwo Gemmologiczne zaprasza na szkolenia w zakresie znawstwa pereł, bursztynu, diamentów jubilerskich i kamieni szlachetnych. Szkolenia, zakończone egzaminem, uprawniają do uzyskania dyplomu „Znawcy kamieni szlachetnych/pereł/diamentów/bursztynu PTGem”. W toku dalszego szkolenia istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego rzeczoznawcy, a następnie „Gemmologa Dyplomowanego PTGem”.

Szkolenie prowadzą wykładowcy Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, teoretycy i praktycy z wieloletnim stażem zawodowym (zarówno gemmologicznym jak i pedagogicznym), posiadający tytuły naukowe profesorów i doktorów oraz dyplomy uznanych międzynarodowych instytutów gemmologicznych (m.in. Amerykańskiego Instytutu Gemmologii GIA, Instytutu Gemmologii Wysokiej Rady Diamentów (HRD), Międzynarodowego Instytutu Gemmologii (IGI) i Niemieckiego Centrum Kształcenia Gemmologów (DGemA). Polskie Towarzystwo Gemmologiczne posiada akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, a swoją działalność prowadzi od 1997 roku.

Zgłoszenia: więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego http://www.ptgem.pl/

Szkolenie prowadzi: dr inż. Tomasz Sobczak

Miejsce szkolenia: Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów w Warszawie, ul. Marszałkowska 138

Czas trwania szkolenia: 10 dni, w godz. 10.00-17.00 (z przerwą na lunch), w dni powszednie

Ilość uczestników: min. 6-10 osób uczestnikami szkolenia

Program szkolenia:

Dzień 1.

Wykład

 • Nazewnictwo pereł w obrocie jubilerskim w świetle ustaleń międzynarodowych.
 • Ustalenia CIBJO – klasyfikacja, nazewnictwo, terminologia.
 • Perły naturalne (nazewnictwo, taksonomia małży perłorodnych, budowa perłopławów, powstawanie pereł, właściwości fizyczno-chemiczne i strukturalne, występowanie, zastosowanie, słynne perły, klasyfikacja pereł naturalnych).
 • Perły hodowane (historia hodowli pereł, współczesne metody hodowli jądrowych pereł słonowodnych, właściwości fizyczno-chemiczne i strukturalne, obszary hodowli, zastosowanie).

Ćwiczenia

 • Wycena pereł naturalnych i hodowanych.

Dzień 2.

Wykład

 • Imitacje pereł.
 • Metody odróżniania pereł naturalnych od hodowanych.
 • Odróżnianie pereł naturalnych i hodowanych od ich imitacji.
 • Światowy rynek pereł hodowanych.

Ćwiczenia

 • Identyfikacja pereł naturalnych i hodowanych.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

Szkolenie prowadzi: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz

Miejsce szkolenia: Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów w Warszawie, ul. Marszałkowska 138

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 10.00-17.00 (z przerwą na lunch), w dni powszednie

Ilość uczestników: min. 6-10 osób

Program szkolenia:

Dzień 1.

Wykład.

 • Właściwości i odmiany bursztynu.
 • Terminologia bursztynu.
 • Bursztyn w zdobnictwie.

Ćwiczenia.

 • Identyfikacja odmian bursztynu.

Dzień 2.

Wykład

 • Kopal, imitacje i naśladownictwa bursztynu.

Ćwiczenia.

 • Identyfikacja imitacji bursztynu.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

Szkolenie prowadzi: dr inż. Tomasz Sobczak

Miejsce szkolenia: Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów w Warszawie, ul. Marszałkowska 138

Czas trwania szkolenia: 10 dni, w godz. 10.00-17.00 (z przerwą na lunch), w dni powszednie

Ilość uczestników: min. 6-10 osób

Program szkolenia:

Dzień 1.

Wykład

 • Stan rzeczoznawstwa gemmologicznego w Polsce i świecie.
 • Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców.
 • Alchemia węgla.
 • Występowanie diamentów – geneza i typy złóż, miejsc występowania.
 • Pozyskiwanie diamentów.
 • Systemy klasyfikacyjne.
 • Nazewnictwo diamentów jubilerskich.
 • Cechy jakościowe podlegające ocenie (4C).
 • Rodzaje zanieczyszczeń – ogólna charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych.

Ćwiczenia

 • Praktyczna ocena stopnia czystości.

Dzień 2.

Wykład

 • Sortowanie diamentów.
 • Szczegółowa charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Oznaczenia i sposób zapisu.
 • Wpływ znamion zewnętrznych na stopień czystości.
 • Klasy czystości.
 • Właściwości diamentów (optyczne, chemiczne, elektryczne, termiczne, mechaniczne).
 • Typy diamentów.
 • Barwa.
 • Czynniki determinujące powstawanie barwy.
 • Barwa diamentów podlegająca ocenie.
 • Skale barw.
 • Kamienie porównawcze (wzorcowe).

Ćwiczenia:

 • Praktyczna ocena stopnia czystości z uwzględnieniem znamion wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Graficzny opis zauważalnych znamion (defektów).
 • Praktyczna ocena barwy.
 • Ocena stopnia czystości i barwy (łącznie).

Dzień 3.

Wykład

 • Diamenty barwne.
 • Szlif brylantowy, proporcje szlifu i poprawność jego wykonania.
 • Błędy mierzalne i niemierzalne.
 • Ocena proporcji i poprawności wykonania szlifu wg systemu punktowego.
 • Wyznaczanie proporcji okrągłego szlifu brylantowego (błędy mierzalne) za pomocą proporcjoskopu.

Ćwiczenia

 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 4.

Wykład

 • Metody szacowania proporcji okrągłego szlifu brylantowego.

Ćwiczenia

 • Szacowanie wielkości tafli, wysokości korony, wysokości pawilonu, wielkości koletu.
 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 5.

Wykład

 • Szlifowanie diamentów.
 • Style, rodzaje i modyfikacje szlifu brylantowego.
 • Dopuszczalne odstępstwa od proporcji idealnych.
 • Modernizacja szlifów.

Ćwiczenia

 • Przeszlifowywanie diamentów uszkodzonych i diamentów o starym szlifie brylantowym.
 • Wyznaczanie masy rzeczywistej i przeliczeniowej.
 • Obliczanie masy diamentów o brylantowych szlifach fantazyjnych.
 • Obliczanie współczynników korekcji dla szlifów fantazyjnych.
 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 6.

Wykład

 • Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji.
 • Diamenty poprawiane metodą Yehudy i HPHT.
 • Diamenty o sztucznie zmienionej barwie.
 • Światowy rynek diamentów (aktualne trendy, ceny, giełdy itp.).

Ćwiczenia

 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 7.

Wykład

 • Diamenty syntetyczne. Ocena cech jakościowych diamentów syntetycznych 7C.

Ćwiczenia

 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 8.

Wykład

 • Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich.
 • Rynek diamentów w Polsce.
 • Inwestycje w diamenty.
 • Kupno-sprzedaż diamentów.

Ćwiczenia

 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 9.

Wykład

 • Zastosowanie diamentów.

Ćwiczenia

 • Egzamin próbny.
 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.
 • Ćwiczenia indywidualne i konsultacje przedegzaminacyjne dotyczące oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich.

Dzień 10.

Ćwiczenia

 • Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

Szkolenie prowadzi: dr inż. Tomasz Sobczak

Miejsce szkolenia: Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów w Warszawie, ul. Marszałkowska 138

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 10.00-17.00 (z przerwą na lunch), w dni powszednie

Ilość uczestników: min. 4-6 osób

Program szkolenia:

Dzień 1, 2.

Wykład

 • Znawstwo kamieni szlachetnych – zagadnienia wstępne.
 • Podstawowe wiadomości z mineralogii.
 • Podstawowe wiadomości z krystalografii.
 • Klasyfikacja i nomenklatura kamieni szlachetnych.
 • Występowanie kamieni szlachetnych.
 • Ogólne zasady identyfikacji i oceny kamieni szlachetnych.
 • Podstawowe wiadomości o świetle.
 • Światło i granica środowisk.
 • Lupa gemmologiczna i jej wykorzystanie.
 • Polaryzacja światła.
 • Podwójne załamanie światła w kryształach.
 • Podział kryształów na grupy optyczne.
 • Refraktometr gemmologiczny i jego wykorzystanie.
 • Refraktometryczne oznaczanie współczynników załamania światła kamieni fasetowanych i kaboszon.
 • Polaryskop gemmologiczny.
 • Polaryskop gemmologiczny – konoskop.
 • Dokumentacja wyników badań kamieni szlachetnych

Ćwiczenia

 • Określanie wymiarów kamieni oszlifowanych.
 • Ocena proporcji szlifu.
 • Wyznaczanie masy kamieni szlachetnych.
 • Badania lupowe.
 • Badania polaryskopowe.
 • Badania konoskopowe.
 • Badania refraktometryczne

Dzień 3, 4.

Wykład

 • Oznaczanie gęstości względnej kamieni szlachetnych metodą hydrostatyczną.
 • Oznaczanie gęstości względnej metodą cieczy ciężkich.
 • Fluorescencja kryształów.
 • Właściwości kamieni izotropowych (grupa spineli, granatu).
 • Właściwości kamieni anizotropowych (grupa korundu, kwarcu, berylu, chryzoberylu, turmalinu i in.)

Ćwiczenia

 • Pomiar gęstości.
 • Badania luminescencyjne.
 • Badanie własności kamieni szlachetnych izotropowych (grupa spinelu i granatu).
 • Badanie własności optycznych kamieni szlachetnych optycznie anizotropowych jednoosiowych (np. grupa korundu, kwarcu, berylu, chryzoberylu, turmalinu).
 • Badanie własności optycznych kamieni szlachetnych optycznie anizotropowych dwuosiowych (np. oliwin, topaz, zoisyt (tanzanit)).
 • Badanie i identyfikacja dotychczas poznanych kamieni szlachetnych i ich naśladownictw na podstawie stwierdzonych własności i porównania ich z danymi tabelarycznymi.
 • Dokumentacja badania.

Dzień 5,6.

Wykład

 • Barwa kryształów i jej geneza.
 • Efekty optyczne (przegląd) i anomalie optyczne; przyczyny powstawania, mineralne wzorce efektów optycznych.
 • Filtry optyczne i zasady ich działania (filtr Chelsea).
 • Dyspersja światła w kryształach – wykorzystanie w identyfikacji kamieni szlachetnych.
 • Spektroskop gemmologiczny.
 • Grupa skaleni (andezyn, bytownit, labrador (kamień słoneczny, spektrolit), ortoklaz, kamień księżycowy, amazonit).
 • Grupa piroksenów (diopsyd chromowy, spodumen (kunzyt, hiddenit).

Ćwiczenia

 • Identyfikacja wybranych kamieni szlachetnych i ich naśladownictw za pomocą filtru Chelsea.
 • Identyfikacja spektroskopowych widm absorpcyjnych.
 • Badanie i identyfikacja dotychczas poznanych kamieni szlachetnych i ich naśladownictw na podstawie stwierdzonych własności i porównania ich z danymi tabelarycznymi.
 • Dokumentacja badania

Dzień 7,8.

Wykład

 • Metody o ograniczonym zastosowaniu w badaniu i identyfikacji kamieni szlachetnych i przyrządy wykorzystujące zjawiska: refleksyjności (refleksometry), przewodności elektrycznej, przewodnictwa cieplnego), zwilżalności, selektywnej transmisji światła widzialnego.
 • Kamienie poprawiane.
 • Kamienie syntetyczne.
 • Imitacje.
 • Kamienie rekonstruowane, kamienie łączone.
 • Pozostałe kamienie szlachetne (np. andaluzyt (chiastolit), sillimanit, cyjanit (dysten).

Ćwiczenia

 • Prezentacja własności i metod identyfikacji dostępnych na rynku kamieni syntetycznych i imitacji kamieni szlachetnych.
 • Badanie i identyfikacja dotychczas poznanych kamieni szlachetnych i ich naśladownictw na podstawie stwierdzonych własności i porównania ich z danymi tabelarycznymi.
 • Dokumentacja badania.

Dzień 9,10.

Wykład

 • Przygotowanie do egzaminu końcowego
 • Badanie i identyfikacja poznanych kamieni szlachetnych na podstawie cech fizycznych i porównania ich z danymi tabelarycznymi.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu. 

logo-PTGem

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne:
http://www.ptgem.org/

Zapisz